โครงการทางด่วนพิเศษ
บางใหญ่-กาญจนบุรี

Express way Bangyai-Kanchanaburi

โครงการทางด่วนพิเศษ บางใหญ่-กาญจนบุรี

           ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี เป็นสายทางที่มีความสำคัญสูงในระบบโครงข่าย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การช่วยปรับปรุงระบบขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันตกและจะเชื่อมกรุงเทพมหานครเข้ากับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายอื่นที่จะไปทางด้านเหนือ ใต้และตะวันตก เพื่อรองรับ การต่อเชื่อมโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศที่จะต่อออกไปยัง สหภาพพม่า ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่าสะดวกรวดเร็วและประหยัดขึ้น รวมทั้งทำให้ประเทศไทยสามารถส่งสินค้าที่มีแหล่งผลิตอยู่ในภาคตะวันตกออกทางทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ท่าเรือน้ำลึกในสหภาพพม่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการขนส่งเป็นอย่างมาก ในการลดเวลาการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เส้นทางในทิศทางนี้

image-1

          โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี แบ่งเป็น 2 ช่วง

          ช่วงแรก คือ สายบางใหญ่ – บ้านโป่ง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่บางใหญ่ไปจนถึงทางแยกต่างระดับบ้านโป่ง โครงการนี้จะเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย นครปฐม-ชะอำ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - บ้านโป่ง จะเริ่มต้นด้วยการก่อสร้างเป็นถนน 6 ช่องจราจร และจะเพิ่มเป็น 8 ช่องจราจร ตามปริมาณความต้องการการจราจรที่เพิ่มขึ้น

          ช่วงที่สองคือ สาย บ้านโป่ง – กาญจนบุรี มีระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร นับจากปลายของทางแยกต่างระดับ ที่บริเวณบ้านโป่ง ด้านที่ออกมาทางกาญจนบุรี ในระยะแรกควรสร้างเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีทางเข้า – ออก จากโครงการเป็นลักษณะทางแยกต่างระดับ 2 แห่ง คือทางหลวงหมายเลข 3081 และ 324 ต่อมาเมื่อมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น

image-2