สมาชิกอาเซียน (ASEAN Nation Member)

เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam

 • การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
 • เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
 • หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofat.gov.bn

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia

 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
 • ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
 • เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
 • ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
 • หน่วยเงินตรา : เรียล
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfaic.gov.kh

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia

 • การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
 • ประมุข : ประธานาธิบดี
 • เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
 • ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
 • หน่วยเงินตรา : รูเปียห์
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kemlu.go.id

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic

 • การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม
 • ประมุข : นายกรัฐมนตรี
 • เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์
 • ภาษาราชการ : ภาษาลาว
 • หน่วยเงินตรา : กีบ
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.la

มาเลเซีย : Malaysia

 • การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
 • ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์
 • เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์
 • หน่วยเงินตรา : ริงกิต
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kln.gov.my

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar

 • การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี
 • ประมุข : ประธานาธิบดี
 • เมืองหลวง : นครเนปิดอร์
 • ภาษาราชการ : ภาษาพม่า
 • หน่วยเงินตรา : จั๊ต
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.mm

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

 • การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี
 • ประมุข : ประธานาธิบดี
 • เมืองหลวง : กรุงมะลิลา
 • ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ
 • หน่วยเงินตรา : เปโซ
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.dfa.gov.ph

สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

 • การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 • ประมุข : ประธานาธิบดี
 • เมืองหลวง : สิงคโปร์
 • ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ
 • หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.gov.sg

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

 • การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
 • ภาษาราชการ : ภาษาไทย
 • หน่วยเงินตรา : บาท
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

 • การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม
 • ประมุข : ประธานาธิบดี
 • เมืองหลวง : กรุงฮานอย
 • ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
 • หน่วยเงินตรา : ด่อง
 • เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.vn